Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky platí pro cateringové služby poskytované sociálním podnikem Masopust gastro s.r.o. a upravují vztah mezi kupujícím (dále jen kupující) a dodavatelem (dále jen dodavatelem): Masopust gastro s.r.o., se sídlem nám. Dr. Beneše 1919/23, 430 01 Chomutov, IČO: 04500601, DIČ CZ04500601 a jsou pro obě strany závazné. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami dodavatele.

 

Potvrzení objednávky dodavatelem

Objednávka cateringových služeb odeslaná dodavateli je považována za návrh kupní smlouvy. Dodavatel po obdržení objednávky prověří možnosti realizace objednávky, a to zejména z hlediska požadovaného sortimentu, termínu a místa dodání. Současně je dodavatelem provedena kalkulace dopravného.

Dodavatel kupujícímu potvrzuje realizaci objednávky vždy písemně e-mailem. Termín potvrzení objednávky je stanoven na 3 pracovní dny ode dne, kdy byla doručena objednávka. To však pouze v případě, že byla doručena v pracovní době dodavatele. Pracovní doba dodavatele: pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin. Jestliže objednávka je doručena v průběhu pracovního volna, bude neprodleně potvrzena až po zahájení pracovní doby dodavatele.

Poslední objednávku na dny pracovního volna a pondělí dopoledne je možné odeslat nejpozději do 10:00 hodin předposledního předcházejícího pracovního dne (čtvrtek do 10:00).

 

Doprava

Catering je dodavatelem zavážen za dodržení všech podmínek pro převoz čerstvého jídla. Po dohodě s dodavatelem je možné si objednávku vyzvednout v místě výroby. Od okamžiku převzetí objednaného cateringu neručí dodavatel za další nakládání s vyzvednutou objednávkou. Kupující převzetím objednaného cateringu přebírá zodpovědnost za svou objednávku.

 

Minimální množství objednávaného zboží

S ohledem na složitost výroby některých výrobků může být dodavatelem stanoveno minimální množství pro objednávku. Údaj o minimálním množství je vyznačen v detailu výrobku.

 

Dodací lhůta

Termín a čas dodání je uveden na první straně objednávky. Tento termín může být změněn dohodou mezi dodavatelem a kupujícím.

Dodavatel má právo posoudit, zda objem objednávky je schopen v daném termínu realizovat. Nepotvrzená či odmítnutá objednávka je považována ze strany dodavatele za poptávku cateringových služeb.

 

Platební podmínky

Cateringové služby jsou hrazeny v hotovosti po realizaci akce (kupující obdrží fakturu a příjmový pokladní doklad o úhradě) nebo bankovním převodem po realizaci akce. Dodavatel může stanovit úhradu zálohy ve výši až 80% objednaných cateringových služeb. V případě úhrady zálohy musí být tato připsána na účet dodavatele nejpozději dva pracovní dny před realizací, jinak je dodavatel oprávněn plnění objednávky stornovat. Kupující si je vědom, že realizací cateringové akce dodavateli vznikla pohledávka, která je závazná. Na základě této pohledávky a všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn tyto pohledávky vymáhat a případně jejich vymáháním pověřit advokáta či jiného zmocněnce.

 

Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

Storno objednávky

Podmínky zrušení objednávky cateringové akce jsou stanoveny individuálně při vyjednávání o dodání cateringových služeb dle objemu objednávky a tyto podmínky jsou uvedeny písemně.

 

Změna objednávky

Navýšení nebo snížení objednávky cateringu lze změnit pouze po předchozí domluvě s dodavatelem, který dle kapacitních možností určí, zda je možné navýšení. V případě snížení objemu lze snížit 10% z celkového objemu 2 pracovní dny před realizací cateringové akce. Další snížení je řešeno individuálně mezi oběma stranami.

 

Realizace cateringových služeb

Cateringové služby jsou realizovány v termínu předem stanoveném v objednávce a dodavatel zajistí bezproblémový průběh cateringové akce na základě objednávky kupujícího. Veškeré podmínky realizace (složení cateringu, místo realizace, čas, doprava, personální zajištění, poskytnutí inventáře a mobiliáře) jsou předem odsouhlaseny oběma stranami. Případné změny v den realizace jsou řešeny ad hoc oběma stranami.

 

Komunikace mezi stranami

Komunikace mezi stranami bude probíhat primárně prostřednictvím zpráv elektronické pošty, v případě dodavatele se jedná o adresu masopustgastro@gmail.com , u kupujícího je relevantní adresou e-mailová adresa sdělená při odeslání objednávky buď přes webové rozhraní  www.chomutovskecafe.cz nebo přímo na mailovou adresu dodavatele. Pro telefonickou komunikaci je kontaktním číslem dodavatele telefonní číslo: 773 971 120, číslem kupujícího pak telefonní číslo sdělené při podání objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

 

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dodavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

Dodavatel může kdykoliv změnit nebo doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky s novým datem platnosti. Bez písemného svolení majitele webových stránek www.maximumservices.cz není možné kopírovat texty, popisy zboží, fotografie a používat je pro další komerční účely.

 

Reklamace

Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy

Uplatněnou reklamaci vyřídí dodavatel do tří pracovních dnů ode dne uplatnění. O vyřízení reklamace kupujícího vyrozumí e–mailem.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách poskytovatele v den uzavření smlouvy. Vztahy výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštním ujednáním smluvních stran se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše ve znění případných novel.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 26. 11. 2019. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.