Masopust café, to jsou 2 kavárny: Café Atrium a Café na cestách a 1 kuchyň s cukrářskou výrobou.

Kávarny provozuje sociální podnik Masopust gastro s.r.o. a zapsaný spolek Masopust z Chomutova.

 Naším posláním je podporovat lidi se zdravotním handicapem a s duševním onemocněním v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

 

Náš sociální podnik se řídí principy sociálního podnikání, které ukotvil do své zakladatelské listiny (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik).

Společensky prospěšným cílem společnosti je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Zisk je vždy přednostně reinvestován do rozvoje sociálního podniku, společnosti Masopust gastro s.r.o. tak, aby byl naplněn společensky prospěšný cíl společnosti - udržet a trvale rozvíjet pracovní pozice a pracovní potenciál osob výrazně znevýhodněných na trhu práce. Těchto osob zaměstnáváme min. 30% z celkového počtu zaměstnanců (v současnosti je to více než 80%). Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi.

Ve svém podnikání se zavazujeme k využívání místních zdrojů, k odběratelsko-podnikatelské spolupráci se společnostmi a organizacemi místní komunity, s nestátními neziskovými organizacemi, prosazujícími zájmy cílových skupin v sociálním podnikání a k posilování širšího povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice sociálního začleňování a sociálního podnikání na místní úrovni. 

Při naší činnosti klademe důraz nejen na to, aby byla náš sociální podnik společensky prospěšný, ale také na to, abychom i v rámci naší vlastní činnosti šetrně zacházeli s životním prostředím. Za tímto účelem využíváme níže uvedené environmentálně šetrné prostředky a technologie. Také při naší činnosti klademe důraz na šetrné zacházení s potřebnými využívanými zdroji. Naši zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly ekologicky šetrného chování již při nástupu do zaměstnání. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou zdůrazňovány na poradách, jsou zveřejněny v našich provozovnách a na webových stránkách společnosti.

  • Třídíme odpad, konkrétně: plast, papír, sklo, ostatní směsný odpad, a další.
  • Využíváme ekologické mycí prostředky od lokální firmy a využíváme možnost opakovaného naplnění
  • Odebíráme potřebné suroviny v maximálních velikostech pro snížení množství obalového materiálu
  •  V maximálně možné míře používáme úsporné zářivky
  • Používáme znovu naplnitelné tonery

Od  1.9.2019 do 28. 2. 2022 byl náš podnik podpořen projektem "Rozvoj sociálního podniku Masopust gastro" CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011172, díky němuž a MAS Západní Krušnohoří se nám podařilo vybavit cukrářskou výrobnu ve Spořicích.

 

Logo OPZ barevné

 

Web spolku Masopust
Klub ESPRIT - Facebook